2-Bett-Zimmer – Sweet Blues (hiperłącze) 60 Zloty pro Person

3-Bett-Zimmer – Exotisches Terzett (hiperłącze) 55 Zloty pro Person

4-Bett-Zimmer – Midnight Quartet (hiperłącze) 50 Zloty pro Person

4-Bett-Zimmer – Jam session (hiperłącze) 50 Zloty pro Person

4-Bett-Zimmer – Blues Factory (hiperłącze) 50 Zloty pro Person